فرم درخواست همکاری با گروه گردشگری مارکوپولو

Page 1 of 4

مشخصات فردی

مهارت ها

مهارت های کامپیوتری
میزان آشنایی با زبان خارجی :

سوابق

سوابق تحصیلی (از آخرین مدرک)
سوابق شغلی
دوره های تخصصی و علمی که گذرانده شده :

اطلاعات

معرفی دو نفر از آشنایان و یا دوستان که کامل شما را می شناسند و ضمانت شما را بعهده میگیرند.
در صورتی که شغل مورد نظر شما نیاز به موارد زیر داشته باشد آیا میتوانید:
فهرست